Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nautic-Customs V.O.F. 2022

Kvk-nummer: 82304408

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomst tussen Nautic-Customs V.O.F. (hierna: Nautic-Customs) en haar afnemer inzake voorwerpen die zijn ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen (hierna: Vaartuig). Onder afnemer wordt verstaan iedere rechtspersoon en natuurlijk persoon tot wie Nautic-Customs zijn aanbiedingen richt en degene met wie Nautic-Customs een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Nautic-Customs in enige rechtsbetrekking staat (hierna: Afnemer).

1.2 Eventuele toepasselijkheid van door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden is enkel mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in een tussen partijen overeengekomen overeenkomst.

1.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechterlijke instantie als nietig zal worden beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2: Diensten

2.1 De diensten van Nautic-Customs bestaan uit:

 • het personaliseren van een Vaartuig;
 • het reinigen van het exterieur van een Vaartuig;
 • het reinigen van het interieur van een Vaartuig;
 • het repareren van een Vaartuig; en
 • het onderhouden van een Vaartuig,

  hierna: Dienst(en).

  2.2 Nautic-Customs is gerechtigd om een aanbetaling in rekening te brengen van maximaal 75% van het totaalbedrag van de Dienst(en) na ondertekening van de offerte door Afnemer of na definitieve bevestiging van een opdrachtdatum.

  2.3 Indien Nautic-Customs een aanbetaling van haar Afnemer verlangt, zal zij haar Dienst(en) pas verrichten na voldoening van de aanbetaling.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes, mondelinge en/of schriftelijk uitingen van Nautic-Customs zijn vrijblijvend, tenzij door Nautic-Customs schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Indien een aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van Nautic-Customs afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de Afnemer en als een verwerping van het door Nautic-Customs gedane aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

3.3 De Afnemer aanvaardt het aanbod onder meer door zijn gegevens digitaal in te vullen en/of een digitale afspraak te maken of door telefonisch/of per email kenbaar te maken gebruik te willen maken van de Dienst(en) van Nautic-Customs.

3.4 Nautic-Customs heeft het recht om binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst, deze overeenkomst alsnog te ontbinden. De Afnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

3.5 Indien de Afnemer niet verschijnt volgens afspraak of annuleert binnen afzienbare tijd, is Nautic-Customs gerechtigd de gehele aanbetaling in te houden en niet te restitueren, onverminderd het recht van Nautic-Customs om aanvullende vergoeding van de geleden schade alsmede reeds gemaakte kosten te eisen.

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes, mondelinge en/of schriftelijk uitingen van Nautic-Customs zijn vrijblijvend, tenzij door Nautic-Customs schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Indien een aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van Nautic-Customs afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de Afnemer en als een verwerping van het door Nautic-Customs gedane aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

3.3 De Afnemer aanvaardt het aanbod onder meer door zijn gegevens digitaal in te vullen en/of een digitale afspraak te maken of door telefonisch/of per email kenbaar te maken gebruik te willen maken van de Dienst(en) van Nautic-Customs.

3.4 Nautic-Customs heeft het recht om binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst, deze overeenkomst alsnog te ontbinden. De Afnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

3.5 Indien de Afnemer niet verschijnt volgens afspraak of annuleert binnen afzienbare tijd, is Nautic-Customs gerechtigd de gehele aanbetaling in te houden en niet te restitueren, onverminderd het recht van Nautic-Customs om aanvullende vergoeding van de geleden schade alsmede reeds gemaakte kosten te eisen.

Artikel 4: Prijs

4.1 Alle door Nautic-Customs aangegeven prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.2 Een prijswijziging door Nautic-Customs is voor de Afnemer geen een grond voor ontbinding.

4.3 Indien er kosten ontstaan doordat de Afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Afnemer ten gevolge waarvan door Nautic-Customs kosten zijn ontstaan, worden die kosten bij de Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 5: Betaling

4.1 Alle door Nautic-Customs aangegeven prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.2 Een prijswijziging door Nautic-Customs is voor de Afnemer geen een grond voor ontbinding.

4.3 Indien er kosten ontstaan doordat de Afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Afnemer ten gevolge waarvan door Nautic-Customs kosten zijn ontstaan, worden die kosten bij de Afnemer in rekening gebracht.

5.3 Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Nautic-Customs gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.

5.4 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de Afnemer, zijn de vorderingen van Nautic-Customs direct opeisbaar.

Artikel 6: Levering

6.1 De overeengekomen levertijd is nooit de fatale termijn. Bij een niet tijdige levering dient Nautic-Customs eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld onder vermelding van een redelijk termijn tot nakoming.

6.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan Nautic-Customs te wijten is, kan de Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Na de verrichte Dienst(en) van Nautic-Customs, dient de Afnemer binnen een week na terbeschikkingstelling door Nautic-Customs het Vaartuig af te halen. Indien de Afnemer het Vaartuig niet binnen de gestelde termijn afneemt, is Nautic-Customs gerechtigd (opstal)kosten in rekening te brengen.

Artikel 7: Garantie

7.1 Nautic-Customs staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

7.2 Indien de Afnemer een beroep doet op de door Nautic-Customs verleende garantie van dit artikel dan wel reclameert, zal Nautic-Customs de garantie dan wel de klacht beoordelen. Garantieafspraken zijn niet overdraagbaar aan derden. Alle garantieverzoeken en klachten dienen ingediend te worden via de infomail (info@nautic-customs.nl). De in dit artikel vermelde garantie ziet uitsluitend op de verrichte Dienst(en).

7.3 De garantietermijn bedraagt, tenzij de Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van deze garantie of partijen andersluidende afspraken hebben gemaakt, ten aanzien van:

 • nieuwe producten voor de Dienst(en) verricht onder artikel 2.1. (a), 2 maanden na verkoop. Voor gebruikte producten geldt geen garantie, behoudens andersluidende afspraak;
 • nieuwe onderdelen/toebehoren voor de Dienst(en) verricht onder artikel 2.1. (d) en/of (e), 2 maanden na verkoop. Voor gebruikte onderdelen/toebehoren geldt geen garantie, behoudens andersluidende afspraak
 • reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die door Nautic-Customs zijn aangenomen of uitbesteed, 2 maanden na verrichting van de werkzaamheden. Deze garantie geldt niet ten aanzien van noodreparaties.

7.4 Nautic-Customs staat niet in voor gebreken die na levering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de Afnemer of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Nautic-Customs in voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.

7.5 De Afnemer dient zich voor de uitvoering van de garantie terstond na openbaring van een gebrek te wenden tot Nautic-Customs.

De aanspraak op garantie vervalt indien:

 • De Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Nautic-Customs heeft voldaan;
 • de Afnemer niet zo terstond mogelijk na het constateren van enig gebrek Nautic-Customs daarvan op de hoogte brengt;
 • Nautic-Customs niet alsnog de gelegenheid krijgt om de gebreken te herstellen; of

derden zonder voorkennis of toestemming van Nautic-Customs werkzaamheden hebben verricht die in verband staan

 • met de door Nautic-Customs verrichte Dienst(en) ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.

7.6 Garantietermijnen worden niet verlengd met de periode dat het Vaartuig niet wordt gebruikt wegens (zomer- of winter)stalling

7.7 In geval de Afnemer – met inachtneming van het in dit artikel bepaalde voorwaarden – reclameert en diens reclamatie door Nautic-Customs gegrond wordt bevonden, zal Nautic-Customs te zijner keuze, het desbetreffende Vaartuig repareren dan wel een prijsreductie verlenen. Nautic-Customs is gerechtigd om zelf vast te stellen welke producten of materialen gebruikt worden ter vervanging. 7.8 Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

 

Artikel 8: Retentierecht

8.1 Nautic-Customs kan het recht van retentie – indien en voor zover ook jegens iedere derde – uitoefenen op al hetgeen Nautic-Customs voor of namens de Afnemer onder zich heeft, zolang door Nautic-Customs geleverde Dienst(en) niet volledig door de Afnemer zijn betaald en de niet-betaling een aan de wedepartij toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de Afnemer krachtens enige overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden jegens Nautic-Customs verschuldigd is of zal zijn

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

9.1 Nautic-Customs is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering op te schorten, onverminderd de toekomende rechten van Nautic-Customs indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijks, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijk termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met Nautic-Customs gesloten overeenkomst,

alsmede ingeval van aanvraag van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de Afnemer, de gehele aanbetaling uit hoofde van een annuleringsvergoeding zal worden ingehouden en niet worden gerestitueerd, onverminderd het recht van Nautic-Customs om aanvullende vergoeding te eisen indien de gemaakte kosten (waaronder opslag- en stallingskosten) hoger zijn dan het aanbetalingsbedrag.

9.2 Door ontbinding worden alle vorderingen op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar, zonder dat Nautic-Customs tot schadevergoeding of garantievergoeding gehouden is. De Afnemer is aansprakelijk voor de door Nautic-Customs geleden schade.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Nautic-Customs is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht. In geval van overmacht zijn zowel Nautic-Customs als de Afnemer bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de Afnemer enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

10.2 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan: elke omstandigheid die buiten toedoen van Nautic-Customs is ontstaan, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.

10.3 Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval:

 • indien de toelevering van een bepaald product, onderdeel, en/of toebehoren wordt gestaakt;
 • extreem ziekteverzuim van het personeel, brand, diefstal en andere ernstige storingen bij Nautic-Customs of bij een leverancier; 
 • oorlog, import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, quarantaine, epidemieën en vorstverlet.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Nautic-Customs is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot de in artikel 7 omschreven garantieverplichtingen. Nautic-Customs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op een met Nautic-Customs gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins.

11.2 Voor zover Nautic-Customs aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Nautic-Customs steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade.

11.3 Voor zover Nautic-Customs aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Nautic-Customs voorts beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

11.4 Bij iedere andere vordering van schadevergoeding, is de aansprakelijkheid van Nautic-Customs ten alle tijden beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen Nautic-Customs verzekerd is.

11.5 De Afnemer is gehouden geen garantie en/of vrijwaring te geven met betrekking tot eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of rente waarvoor de aansprakelijkheid van Nautic-Customs in deze algemene voorwaarden in verhouding met de Afnemer is uitgesloten.

Artikel 12: Verwerking van gegevens

12.1 De gegevens van de Afnemer worden door Nautic-Customs verwerkt. Tevens is Nautic-Customs gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft, zijn dat verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden enkel vertrekt aan derden, als dat nodig is om de dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke plicht toe is. 

Artikel 13: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

We staan u graag snel te woord. Neem een keuze uit de onderstaande twee opties.